PROJEKTY

PROJEKTY

  • „Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących”– 2011 – obecnie

Głównym celem zadania jest wspomaganie procesu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działania dogoterapeutyczne obejmują wspomaganie rehabilitacji zaburzeń sfery fizycznej, psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej.

Działania skierowane są do niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni, między innymi: upośledzonych umysłowo, z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD). Część działań adresowana jest do osób niedostosowanych społecznie, zagrożonych patologiami i z deficytami emocjonalnymi.

Działania projektowe współfinansowane są przez Urząd Miasta Gdynia.

  • „Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez dogoterapię” 2017-2018

Realizacja zadania opierała się na usprawnianiu funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w aktywnościach społecznych (nawiązywanie nowych kontaktów interpersonalnych i odnajdywanie się w nowych środowiskach społecznych) poprzez udział w zajęciach dogoterapeutycznych. Miały one na celu stworzenie okazji do podnoszenia kompetencji społecznych poprzez poznanie nowych osób, przebywanie w nowych miejscach, możliwość doświadczenia sprawczości w kontakcie ze zwierzętami.

Projekt finansowany z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Pomorskiego.

  • „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy”– 2012 – 2013

Projekt „Wolontariat to jest to! – Wolontariat długoterminowy” to pilotażowe działanie mające na celu zaangażowanie wolontariuszy do działań na rzecz organizacji lub instytucji spoza ich stałego miejsca zamieszkania, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W trakcie trwania projektu gościliśmy w naszej organizacji dwie wolontariuszki – Martę przez 11, a Justynę przez 8 miesięcy.

Celem projektu było wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, popularyzacja formy wolontariatu długoterminowego w naszym kraju oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji wolontariuszy biorących udział w projekcie.

Projekt koordynowany był przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z funduszy Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  • „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”  2012

Mentoring Koła Naukowego Empiria. Głównym tematem było wykorzystanie dogoterapii społecznej w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

  • Prowadzenie terapii, zajęć, edukacji przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących”– 2007, 2009, 2010 
  • „Prowadzenie terapii przy udziale zwierząt w Ośrodku Fundacji Dogtor – dofinansowanie zajęć dzieci z Sopotu” – 2008
  • Działalność edukacyjna Fundacji Dogtor”– 2004
  • Prowadzenie terapii z udziałem zwierząt”– 2004
  • „Dogoterapia”– 2003